Zolmitriptan Related Compound H

Zolmitriptan Related Compound H
  • CAS Number : 1116-77-4
  • Molecular Weight : 189.30
  • Molecular Formula : C10H23NO2
  • Stock Status : In Stock
Synonyms

1-(N,N-Dimethylamino)-4,4-diethoxybutane