ROSUVASTATIN EP IMPURITY K

ROSUVASTATIN EP IMPURITY K
  • CAS Number : 1422954-12-8
  • Molecular Weight : 463.52
  • Molecular Formula : C22H26FN3O5S
  • Stock Status : In Stock
Synonyms

(2Z,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-5-hydroxy-2,6-heptadienoic Acid; (2E,5R,6E)-3-Dehydroxy Rosuvastatin