PHENYLEPHRINE RELATED COMPOUND G

PHENYLEPHRINE RELATED COMPOUND G
  • CAS Number : 1094089-46-9
  • Molecular Weight : 225.24
  • Molecular Formula : C11H15NO4
  • Stock Status : In Stock
Synonyms

N-[(2R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methyl-glycine