PHENIRAMINE MALEATE EP IMPURITY A

PHENIRAMINE MALEATE EP IMPURITY A
  • CAS Number : 101-82-6
  • Molecular Weight : 169.22
  • Molecular Formula : C12H11N
  • Stock Status : In Stock
Synonyms

2-Benzylpyridine; 2-(Phenylmethyl)pyridine; CDD 3529; NSC 241072; NSC 4033;