Fexofenadine Related Compound G

Fexofenadine Related Compound G
  • CAS Number : 1187954-57-9
  • Molecular Weight : 483.64
  • Molecular Formula : C32H37NO3
  • Stock Status : In Stock
Synonyms

2-(4-(4-(4-(diphenylmethylene)piperidin-1-yl)-1-hydroxybutyl)phenyl)-2-methylpropanoic acid; Fexofenadine Impurity G