Fexofenadine Related Compound D

Fexofenadine Related Compound D
  • CAS Number : 154825-96-4
  • Molecular Weight : 515.68
  • Molecular Formula : C33H41NO4
  • Stock Status : In Stock
Synonyms

Methyl 2-(4-(1-hydroxy-4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl)butyl)phenyl)-2-methylpropanoat