6-CHLOROPYRAZINE-2-CARBONITRILE

6-CHLOROPYRAZINE-2-CARBONITRILE
  • CAS Number : 6863-74-7
  • Molecular Weight : 139.54
  • Molecular Formula : C5H2ClN3
  • Stock Status : In Stock
Synonyms

Favipiravir Impurity 5 ; 6-Chloropyrazine-2-carbonitrile ; 2-Chloro-6-cyanopyrazine