3-DESCYANO-3-ETHOXYCARBONYL FEBUXOSTAT

3-DESCYANO-3-ETHOXYCARBONYL FEBUXOSTAT
  • CAS Number : 2476465-11-7
  • Molecular Weight : 363.43
  • Molecular Formula : C18H21NO5S
  • Stock Status : In Stock
Synonyms

2-(3-(ethoxycarbonyl)-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic Acid