SALBUTAMOL EP IMPURITY G

SALBUTAMOL EP IMPURITY G
  • CAS Number : 64092-10-0
  • Molecular Weight : 328.42
  • Molecular Formula : C20H25NO3
  • Stock Status : In Stock
Synonyms

2-[(1,1-Dimethylethyl)(phenylmethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone ; N-Benzyl Salbutamon